درخواست صدور نامه پذیرش زودتر از موعد

  • عددی که رو به روی مقاله شما در کنترل پنل نوشته شده است
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .