• تهران - شروع تور

  هوایی فرودگاه مبدا

  فرودگاه بین الملل امام خمینی

  فرودگاه مقصد

  فرودگاه بین المللی عدنان مندرس

  ساعت پرواز

  03:45

  مدت پرواز

  03:00

  هواپیمایی

  سان اکسپرس

  کلاس

  econnomy

 • تهران - شروع تور

  ♦هوایی فرودگاه مبدا

  فرودگاه بین الملل امام خمینی

  فرودگاه مقصد

  فرودگاه بین المللی عدنان مندرس

  ساعت پرواز

  03:45

  مدت پرواز

  03:00

  هواپیمایی

  سان اکسپرس

  کلاس

  econnomy

 • تهران - شروع تور

  هوایی فرودگاه مبدا

  فرودگاه بین الملل امام خمینی

  فرودگاه مقصد

  فرودگاه بین المللی عدنان مندرس

  ساعت پرواز

  03:45

  مدت پرواز

  03:00

  هواپیمایی

  سان اکسپرس

  کلاس

  econnomy